logotext.png

14 รูปภาพ · Updated 2 วันที่แล้ว

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการห้องสมุดดิจิตอล (ICT) พร้อมด้วยนายอำพัน มากอำไพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวิม วงค์สมุทร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายธันวา ทองอำพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวิลาศ วงศ์สุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง โดยนายเอกชัย กอธงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ครู อาจารย์และบุคลากร ได้มีโอกาสใช้สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล ความรู้จากโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างดี ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท โดยทางโรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อเอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา ได้มีความพร้อมในการพัฒนาความรู้ เพราะปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนการสอน ได้เรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ในการค้นคว้าหาความรู้นอกตำรา ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งการเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา

123456