logotext.png

วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16:30 น. ณ สถานีขนส่งชุมพรเมืองใหม่ ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร นางจิราพร บุญจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมต้อนรับ นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะ ซึ่งเดินทางมายังจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจราชการ และประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย พ.อ.อ.อรรถ ไชยรักษ์ หัวหน้าฝ่ายขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชุมพร (ชุมพรเมืองใหม่) ร่วมให้การตอนรับ

1234567