logotext.png

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 08:09 น. ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต. บางลึก นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พร้อมด้วยนายภาสกร ชาญกสิกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ต. บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดชุมพร ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด โดยหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองต่อไป

123456