logotext.png

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนศรียาภัย 2 ต.นาชะอัง นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการรับฟังแนวทางการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาชะอัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วยนายธันวา ทองอำพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายมนัส ตัสโต ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลนาชะอัง นางพวงเพ็ญ ใจกว้าง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนศรียาภัย 2 โรงเรียนบ้านสามเสียม โรงเรียนวัดหูรอ โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาชะอัง นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาชะอัง โดยนายเฉลิมชัย ชูศรี นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เพื่อรับแนวทางการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนาชะอัง เพื่อการแลกเปลี่ยนแนวคิดและการทำงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของตำบลนาชะอัง และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ ของตำบลนาชะอัง โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้ง 6 แห่งของตำบลนาชะอัง รวมจำนวนผู้เข้ารับฟังจำนวน 150 คน

 

1234578