logotext.png

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.00 ณ ห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ต.ท่าตะเภา นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ในโครงการ “เติมฝัน ฉันอยากเป็นครู รุ่นที่ 11” กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์การเรียนรู้บ้านแกะน้อย 361 องศา

12345