logotext.png

... ความเป็นมา ...

 
            “ ชุมพร” เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรการ ท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติสนใจเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเลที่ชุมพรในแต่ ละปีเป็นจำนวนมาก  อีกทั้ง การเดินทางไปเกาะเต่าที่แม้จะอยู่ในเขต จ.สุราษฎร์ธานี  แต่นักท่องเที่ยวมากกว่า ร้อยละ 80  นิยมใช้เส้นทางจาก จ.ชุมพร มากกว่า เพราะมีระยะทางเพียง 75 กิโลเมตรเท่านั้น ที่ผ่านมา จ.ชุมพร ยังไม่มีท่าเทียบเรือท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย
 
            ... วัตถุประสงค์ ...
 
            โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร  จึงเกิดขึ้น 
เมื่อปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเป็นศูนย์กลางในการเดินทางทางเรือ เป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล เป็นท่าจอดเรือที่ไม่กีดขวางทางน้ำ และเป็นที่หลบคลื่นลมเมื่อเกิดพายุหรือคลื่นจัดลมแรง
            ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว อบจ.ชุมพร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าตะเภา หมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร พื้นที่ก่อสร้างได้รับการบริจาคจากเอกชน 6 ไร่ และจัดหาเพิ่มเติมอีก 3 ไร่ การก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
            ระยะที่ 1 ก่อสร้างในพื้นที่ 6 ไร่ โดยก่อสร้างกำแพงท่าเรือยาว 108 เมตร ขุดลอกคลองหน้าท่า ก่อสร้างถนน คสล.เข้าท่าเทียบเรือ กว้าง 10 เมตร ยาว 440 เมตร ถมดินรวมพื้นที่ 6 ไร่ และก่อสร้างทุ่นเทียบเรือขนาด 8 X 20 เมตร 1 ทุ่น ขยายเขตไฟฟ้าและประปาสู่โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,663,154 บาท ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
   
            ระยะที่ 2  ก่อสร้างอาคารพักคอยรูปตัวยู  ขนาด 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 168 เมตร จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดให้เป็นอาคารสำนักงานขายตั๋ว ร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์รักษาความปลอดภัย  พื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ เพื่อเป็นลานอเนกประสงค์ ใช้งบประมาณ 24,415,500 บาท  คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ประมาณเดือนมกราคม 2550 
 
            ระยะที่ 3  เป็นส่วนขยายที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร  4 ส่วน คือ 
            1.กำแพงท่าเรือเพิ่มเติม 126 เมตร 
            2.จุดบริการน้ำมันและน้ำสะอาดแก่เรือ 
            3.ลานจอดรถและรับฝากรถของนักท่องเที่ยว 
            4.การปรับ ปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามและร่มรื่น
 
 
            เมื่อการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้แล้วเสร็จ  คาดว่าจะสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่า ปีละ 500,000 คน สามารถส่งเสริมและสนองตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร รวมทั้งเป็นท่าเรือขนส่งผู้โดยสาร ของบริษัทเดินเรือของเอกชน ควบคุมการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ อบจ.ชุมพรจะมีรายได้จากการบริหารจัดการท่าเทียบเรือแห่งนี้ปีละไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท
            นายอำนวย บัวเขียว นายก อบจ.ชุมพร เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของท่าเทียบเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่วนการก่อสร้างอาคารรองรับผู้โดยสารได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 70% อีก 30% จะเป็นในส่วนของการเก็บรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ซึ่งทาง อบจ.ชุมพรกำลังวางแผนด้านการตลาด โดยต้องการให้ประชาชนชาวชุมพร เจ้าของกิจการเรือท่องเที่ยว ตลอดจนเจ้าของโรงแรม รีสอร์ต ที่พักต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแห่งนี้  เพื่อให้ท่าเทียบเรือแห่งนี้เป็นท่าเทียบเรือสำหรับการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับเป็นท่าเทียบเรือเพื่อการขนส่งสินค้าในลักษณะของโลจิสติก ด้วย 
 
 
             "ขอยืนยันว่า เมื่อเปิดใช้แล้วจะเป็นท่าเทียบเรือที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ตอนบน     
อีกทั้งท่าเทียบเรือแห่งนี้ จะสอดรับกับโครงการไทยแลนด์ริเวียราที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย"
 
 
            นายอำนวยระบุว่า ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรแห่งนี้จะสามารถรองรับเรือท่องเที่ยว ขนาดใหญ่อย่างเรือเฟอร์รี่ได้พร้อมๆ กันมากกว่า 10 ลำ เพราะมีพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือยาวกว่า 250 เมตร ส่วนลานจอดรถทัวร์ก็มีพื้นที่กว่า 3 ไร่ คาดว่าประมาณต้นปี 2550 คงสามารถเปิดใช้ได้อย่างไม่เป็นทางการ ขณะนี้กำลังเตรียมจัดประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน เพื่อรับฟังความคิดเห็นว่าต้องการให้ อบจ.ชุมพรจัดสิ่งใดเพื่ออำนวยความสะดวกให้บ้าง ส่วนการบริหารการจัดการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต คิดว่าอาจเป็นในลักษณะของการร่วมทุนระหว่าง อบจ.ชุมพรกับผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องนี้