logotext.png

10422103_508951849244655_6946667934518972507_n.jpg

นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 เพื่อระดมความคิดจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน ในการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ในการประชุมครั้งนี้ นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท้องเที่ยว เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร