logotext.png

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 

2559

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ วัดถ้ำสนุกสุขารมณ์ ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมด้วย นาย ลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร,นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายธรรมนูญ ศรีนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา,นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายสันต์ แซ่ตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขต อำเภอเมือง ร่วมพิธี
โดย นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง กล่าวรายงาน การจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิรูปประเทศไทยในทุกมิติ และภารกิจเปลี่ยนถ่ายประเทศไทย ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำบริการภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 21 หน่วยงาน มาบริการให้แก่ประชาชน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ารับการบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพ ทันตกรรม บริการตัดผม บริการนวดแผนไทย ให้ความรู้ด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตย์น้ำ ให้ความรู้ด้านการเงินและด้านวิชาการ ให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพในชุมชน จดทะเบียนคนพิการ จำหน่ายสินค้าอุปโภค และบริโภคราคาถูก มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชน และโรงเรียน สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ข้อเสนอจากประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อที่จะได้รวบรวมปัญหา และอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูล ในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไป