logotext.png

12719423_691495874323584_8033537700235687414_o.jpg

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเขาล้าน หมู่ที่ 8 ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมด้วย นายอำพัน มากอำไพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกท่าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอสวี ร่วมพิธี

โดย นายวิชัย สุดสวาสดิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อำเภอสวี กล่าวรายงาน การจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิรูปประเทศไทยในทุกมิติ และภารกิจเปลี่ยนถ่ายประเทศไทย ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำบริการภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 27 หน่วยงาน มาบริการให้แก่ประชาชน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ารับการบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น ให้ความรู้ด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษากองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร บริการห้องสมุดเคลื่อน บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนและโรงเรียน สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ จัดประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อำเภอสวีได้นำส่วนราชการในสังกัดมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอสวีให้คำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาทางทะเบียน โรงพยาบาลอำเภอสวี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนและบริการทันตกรรม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสวี ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์เลี้ยง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ธนาคารออมสินสาขาสวี บริการให้คำปรึกษาพร้อมขยายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอีกหลายหน่วยงาน ที่ได้มาร่วมให้บริการกับพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอสวีและใกล้เคียง ในวันนี้