logotext.png

13323178_719928841480287_4952819315650688938_o.jpg

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนเจริญวิทยาคม หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 พร้อมด้วย นายอำพัน มากอำไพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายลิขิต ศรีชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทุกท่าน, นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอท่าแซะ, นายนิยม สังข์เอียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ, นายสมยศ แดงสกล กำนันตำบลหงส์เจริญ, นายเอกวุธ ไกรมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตอำเภอท่าแซะ ร่วมพิธี

โดย นายสันต์ แซ่ตั้ง รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวรายงาน การจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชนในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ โดยมีภารกิจที่สำคัญ คือ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปฏิรูปประเทศไทยในทุกมิติ และภารกิจเปลี่ยนถ่ายประเทศไทย ไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พบประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำบริการภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 21 หน่วยงาน มาบริการให้แก่ประชาชน และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้ารับการบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยได้จัดให้มีกิจกรรมในด้านต่างๆ เช่น ให้ความรู้ด้านการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง รับสมัครงาน แนะแนวอาชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษากองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร บริการห้องสมุดเคลื่อน บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก มอบอุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนและโรงเรียน สงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากจน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ จัดประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทุกภาคส่วน เพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ อำเภอท่าแซะได้นำส่วนราชการในสังกัดมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอท่าแซะให้คำปรึกษารับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการรับปรึกษาปัญหาทางทะเบียน โรงพยาบาลอำเภอท่าแซะ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนและบริการทันตกรรม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์เลี้ยง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ธนาคารออมสินสาขาท่าแซะ บริการให้คำปรึกษาพร้อมขยายสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และอีกหลายหน่วยงาน ที่ได้มาร่วมให้บริการกับพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอท่าแซะและใกล้เคียง ในวันนี้