logotext.png

 วิสัยทัศน์องค์การบริการส่วนจังหวัดชุมพร
 
    "บริการสาธารณะครบครัน                        มุ่งมั่นคุณภาพด้านการศึกษา
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม              พร้อมเป็นองค์กรชั้นนำด้าน  "ธรรมาภิบาล"
 
สรรสร้างการเกษตร                                     เน้นเป็นเขตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"
 
 
 
พันธกิจหลักการพัฒนา
 
     1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านคมนาคม  แหล่งน้ำ  และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
     2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสวนเกษตร
 
     3.  ส่งเสริมการศึกษา  รวมทั้งการจัดการศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน  ทั้งในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย
 
     4.  ส่งเสริมการกีฬาทุกระดับ  ทั้งเยาวชน  อาชีพรวมทั้งการกีฬาผู้นำท้องถิ่นเพื่อความสามัคคี  และป้องกันยาเสพติด
 
     5.  ส่งเสริมศิลปะ  จารีตประเพณี  อันดีงามของท้องถิ่นที่เป็นภาพรวมของจังหวัด
 
     6.  ส่งเสริมสุขภาพ  การรักษา  และป้องกันโรคระบาดที่เป็นผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม
 
     7.  จัดให้มีสถานที่สันทนาการ  ออกกำลังกาย  พักผ่อนที่เป็นภาพรวมซึ่งใช้ร่วมกันมากกว่าหนึ่งท้องถิ่นขึ้นไป
 
     8.  พัฒนาคุณภาพและการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นภาพรวมระดับอำเภอ หรือจังหวัด
 
     9.  ช่วยเหลือสนับสนุนและสงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผุ้สูงอายุ  และผุ้ด้อยโอกาสทางสัมคม
 
     10.  ป้องกันยาเสพติดในหมู่ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษาให้เป็นสังคมที่น่าอยู่
 
     11.  ป้องกันสาธารณะภัยและอาชญากรรมในชุมชน
 
     12.  ส่งเสริมและจัดให้มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร  เป็นสถานที่ซื้อขายและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดภาระต้นทุนในการผลิตและซื้อขาย
 
     13.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่ดี  และแรงงานที่ขาดแคลนเพื่อทดแทนแรงงานต่างด้าว
 
     14.  สนับสนุนและช่วยเหลือโดยการลดภาระของประชาชนราคาพืชผลที่ตกต่ำตามฤดูกาล
 
     15.  สร้างเครือข่ายสินค้า  OTOP  ที่เป็นสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  โดยเป็นผุ้ดำเนินส่งเสริมการขายเพื่อหาช่องทางใหม่ ๆ
 
     16.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 
     17.  บำรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่เป็นภาพรวม  ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมากกว่า  1  ท้องถิ่นขึ้นไป
 
     18.  ดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
     19.  ส่งเสริมหรือจัดให้มีสถานที่กำจัดขยะรวมของจังหวัดอย่างถูกวิธี
 
     20.  ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน  องค์กรประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี
 
     21.  พัฒนาอบรมให้ความรู้ทางวิชาการแก่บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 
     22.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมในการบริหาร  ตรวจสอบในลักษณะร่วมคิด ร่วมทำ
 
     23.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์
 
     24.  ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 
     25.  สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรประชาชน  ผู้นำท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดอบรมให้ความรู้และวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
 
     26.  จัดให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 
     27.  ส่งเสิรมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
 
 
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา
 
     1.  ความสามารถในการแข่งขันมีประสิทธิภาพ  และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
     2.  การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
 
     3.  การคมนาคมสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
 
     4.  พัฒนาการศึกษาปฐมวัย  ขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพและมาตรฐาน
 
     5.  ปัญหายาเสพติดไม่กลับมาระบาดอีก
 
     6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
 
     7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
 
     8.  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการดูแลและช่วยเหลือ
 
     9.  การกีฬาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
    10.  ประชาชนมีความเข้าใจการเมือง  การปกครองระบบประชาธิปไตยและการปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น
 
    11.  ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
 
    12.  การบริการประชาชนรวดเร็วและถูกต้อง
 
    13.  มีสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอ และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ