logotext.png

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ หมู่ที่ 16 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร นายวัฒนา ศรีอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ร่วมพิธีโครงการ "จังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2560" บูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่บริการชาวตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการ "จังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2560" โดยการนำบริการของส่วนราชการออกมาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้ใช้บริการ อาทิ ด้านสาธารณสุข การตรวจสุขภาพ แจกแว่นตาผู้สูงอายุ การให้คำแนะนำด้านการเกษตร ด้านแรงงาน ผลงานวิจัยทางวิชาการ การร้องเรียน ร้องทุกข์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการ "จังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2560" ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของภาครัฐ เพื่อสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทาง "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" จังหวัดชุมพร จึงได้จัดหน่วยบริการประชาชนขึ้น โดยบูรณาการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชนต่างๆ ออกพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมนำบริการของภาครัฐมาให้บริการพี่น้องประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ไปสู่การแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233