logotext.png

ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาและทางอินเทอร์เน็ต

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอเชิญชวน บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2559

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94) ได้ตั้งแต่วันที่ 30กันยายน 2559

ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา และเพื่ออำนวยความสดวกให้กับผู้เสียภาษี กรรมสรรพากรได้เปิดช่องทาง

การยื่นแบบฯ ทางระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถยื่นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยยื่นแบบได้ถึงวันที่ 10 จุลาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ โทร. 0 7750 2886 หรือทางเว็บไซด์ www.rd.go.th